Materials

Sİfətə aid cümlələr - Üstünlük dərəcəsi cümlələr


0 114

Sifetin derecelerine aid cumleler ingilis dili

 

Müqayisə və üstünlük dərəcəsi – Comparative and Superlative degrees

 

Birhеcаlı sifәtlәrin müqаyisә dәrәcәsini düzәltmәk üçün оnlаrın sоnunа -er, üstünlük dәrәcәsini düzәltmәk üçün isә -est şәkilçisi аrtırılır. U hәrfi vә ya er, ow, Iе hәrf birlәşmәlәrindәn biri ilә qurtаrаn ikihеcаlı, еlәcә dә vurğusu sоn hеcаyа düşәn ikihеcаlı sifәtlәrin dә dәrәcә kаtеqоriyаsı sintеtik yоllа, yəni оnlаrın sоnunа müqаyisә dәrәcәsindә -er, üstünlük dәrәcәsindә isә -est şәkilçisi аrtırmаqlа düzәldilir: Məsələn: Happy-happier-happiest-xoşbəxt – daha xoşbəxt – ən xoşbəxt; Able – abler – ablest – bacarıqlı – daha bacarıqlı – ən bacarıqlı. Sifәtin müqаyisə dәrәcәsindә hәr hаnsı bir şәхs vә yа əşyаnın bаşqа bir şәхs, yахud әşyаdаn kеyfiyyәtcә аrtıq olduğunu göstərmək üçün istifadə olunur. Bu hаldа “than” bаğlаyıcısındаn istifаdə еdilir. Bu bаğlаyıcı dilimizә -dаn, -dәn bаğlаyıçısı, yахud -dan dаhа, -dәn dаhа tәrkibi ilә tәrcümә еdilir. Məsələn: His house is more expensive than mine -onun evi mənimkindən bahalıdır. 

Аzәrbаycаn dilindә оlduğu kimi, ingilis dilindә dә üstünlük dәrәcәsi әşyа vә yа şәхsin оnun dахil оlduğu sinifdə әn yüksәk kеyfiyyәtә mаlik оlduğunu göstərir. E hәrfi ilә qurtаrаn sifәtlәrin müqаyisә vә üstünlük dәrәcә fоrmаsını düzәldәrkәn е hәrfi аtılır vә sifәtin sоnunа müvаfiq оlаrаq -er vә ya -est şәkilçisi аrtırılır, mәsәlәn: large – larger –largest. İndi isə ingilis dilində ən çox istifadə edilən bəzi sifətlər vardır ki, onları sizə təqdim edirəm: other(başqa), new(yeni), good(yaxşı), high(yüksək), old(qoca), great(böyük), American(Amerikalı), small(kiçik), large(geniş,böyük).     

Keywords: sifətə aid cümlələr, sifətin dərəcələrinə aid cümlələr, ingilis dili sifət haqqında, sifət müqayisə dərəcəsi cümlələr, müqayisə dərəcəsi haqqında cümlələr, Sifetin derecelerine aid cumleler, sifətin üstünlük dərcəsinə aid cümlələr, comparative degree cümlələr, superlative degree cümlələr, Sifetin derecelerine aid cumleler, adjectives cümələr, 

 

Sifətin Üstünlük dərəcəsinə aid cümlələr - Superlative degree

 

Elephants are the biggest animals on land. - Fillər qurudakı ən böyük heyvanlardır.

The sun is the brightest star in our solar system. - Günəş bizim günəş sistemimizdəki ən parlaq ulduzdur.

Lions are the strongest animals in the jungle. - Şirlər cəngəllikdəki ən güclü heyvanlardır.

Cheetahs are the fastest land animals. - Çitalar ən sürətli quru heyvanlarıdır.

The ocean is the deepest part of the Earth. - Okean Yerin ən dərin hissəsidir.

Mount Everest is the tallest mountain in the world. - Everest dağı dünyanın ən hündür dağıdır.

The Pacific Ocean is the largest ocean. - Sakit Okean ən böyük okeandır.

Sahara Desert is the driest place on Earth. - Sahara səhrası Yer kürəsinin ən quraq yeridir.

The Nile River is the longest river in the world. - Nil çayı dünyanın ən uzun çayıdır.

Blue whales are the largest animals on Earth. - Mavi balinalar yer üzündəki ən böyük heyvanlardır.

The Great Barrier Reef is the largest coral reef. - Böyük Baryer rifi ən böyük mərcan rifidir.

Antarctica is the coldest continent. - Antarktida ən soyuq qitədir.

The Amazon Rainforest is the largest tropical rainforest. - Amazon yağış meşəsi ən böyük tropik yağış meşəsidir.

T-Rex was the fiercest dinosaur. - T-Rex ən şiddətli dinozavr idi.

African elephants have the longest gestation period. - Afrika filləri ən uzun hamiləlik dövrünə malikdir.

Sequoia trees are the tallest trees. - Sequoia ağacları ən hündür ağaclardır.

The Great Wall of China is the longest wall. - Böyük Çin səddi ən uzun divardır.

Ostriches are the fastest running birds. - Dəvəquşu ən sürətli qaçan quşlardır.

Sahara Desert is the hottest desert. - Sahara səhrası ən isti səhradır.

Mount Kilimanjaro is the tallest mountain in Africa. - Kilimancaro dağı Afrikanın ən hündür dağıdır.

Amazon River is the largest river by discharge volume. - Amazon çayı axıdılması həcminə görə ən böyük çaydır.

Blue whales have the largest heart of any animal. - Mavi balinalar hər hansı bir heyvanın ən böyük ürəyinə malikdir.

African elephants are the largest land animals. - Afrika filləri quruda yaşayan ən böyük heyvanlardır.

Goliath beetles are the heaviest insects. - Goliath böcəkləri ən ağır həşəratlardır.

Giant squids have the largest eyes of any animal. - Nəhəng kalamarların hər hansı bir heyvanın ən böyük gözləri var.

Sequoia trees are the oldest living organisms. - Sequoia ağacları ən qədim canlı orqanizmlərdir.

The Nile River has the greatest length. - Nil çayı ən böyük uzunluğa malikdir.

Mariana Trench is the deepest part of the ocean. - Mariana çuxuru okeanın ən dərin hissəsidir.

Sahara Desert is the largest hot desert. - Sahara səhrası ən böyük isti səhradır.

Mount Everest is the highest mountain on Earth. - Everest dağı Yer kürəsinin ən hündür dağıdır.

The Amazon Rainforest is the largest tropical rainforest. - Amazon yağış meşəsi ən böyük tropik yağış meşəsidir.

The Pacific Ocean is the largest ocean in the world. - Sakit Okean dünyanın ən böyük okeanıdır.

African elephants are the largest land animals. - Afrika filləri quruda yaşayan ən böyük heyvanlardır.

Blue whales are the largest animals on the planet. - Mavi balinalar planetin ən böyük heyvanlarıdır.

The Venus Flytrap has the fastest closing speed. - Venus Flytrap ən sürətli bağlanma sürətinə malikdir.

Peregrine falcons are the fastest birds in a dive. - Peregrine şahinləri dalışda ən sürətli quşlardır.

The brown bear is the largest terrestrial carnivore. - Qəhvəyi ayı quruda yaşayan ən böyük ətyeyən heyvandır.

African elephants have the longest gestation period. - Afrika filləri ən uzun hamiləlik dövrünə malikdir.

Atlas moths have the largest wingspan. -Atlas güvələrinin qanadları ən böyükdür.

Patagonian Maras are the largest rodents. - Pataqoniya Marası ən böyük gəmiricilərdir.

Ostriches are the largest living birds. - Dəvəquşular yaşayan ən böyük quşlardır.

The Antarctic blue whale is the largest animal. - Antarktika mavi balina ən böyük heyvandır.

Sequoia trees are the tallest trees. - Sequoia ağacları ən hündür ağaclardır.

Marabou storks have the largest wingspan. - Marabu leyləkləri ən böyük qanadlara malikdir.

The blue whale is the heaviest animal. - Mavi balina ən ağır heyvandır.

Saltwater crocodiles have the most powerful bite. - Duzlu su timsahları ən güclü dişləməyə malikdir.

Anacondas are the longest snakes. - Anakondalar ən uzun ilanlardır.

Manta rays are the largest rays. -  Manta şüaları ən böyük şüalardır.

Sperm whales have the largest brain. - Sperma balinaları ən böyük beyinə malikdir.

African elephants are the largest land animals. - Afrika filləri quruda yaşayan ən böyük heyvanlardır.

Ostriches are the largest birds. - Dəvəquşu ən böyük quşlardır.

Antarctic blue whales are the largest animals. - Antarktika mavi balinaları ən böyük heyvanlardır.

Sequoia trees are the tallest trees. - Sequoia ağacları ən hündür ağaclardır.

Marabou storks have the largest wingspan. - Marabu leyləkləri ən böyük qanadlara malikdir.

The blue whale is the heaviest animal. - Mavi balina ən ağır heyvandır.

Saltwater crocodiles have the most powerful bite. - Duzlu su timsahları ən güclü dişləməyə malikdir.

 

 

arrow