Materials

Second conditional aid cümlələr - İf şərt budaq cümləsi haqqında


0 92

İf haqqında cümlələr - Second conditional aid cümlələr

 

Şərt budaq cümlələri ( İF) haqqında qısa məlumat

 

NÜMUNƏLƏR

İSTİFADƏSİ


• CONDITIONAL 0


If I am late, my father takes me to school.
(Əgər geciksəm, məktəbə atam aparır.)


She doesn't worry if Jack stays out after school. (Jack əgər məktəbdən sonra çöldə qalsa, O narahat olmur.)

If + Simple Present Tense __________ Simple Present Tense

QURULUŞU : If + ( do ) ( do )

Doğruluğunu hiçbir zaman itirməyən hərəkətlərdə, conditional 0 istifadə edilir. Buradakı şərtlə əlaqəli olan hadisə, həmişə etibarlıdır və heçvaxt dəyişmir.


• CONDITIONAL 1


If it rains, we will stay at home. (Əgər yağış yağsa, biz evdə qalacayıq.)


He will arrive late unless he hurries up. (Əgər tələsməzsə, gecikəcək.)


Peter will buy a new car, if he wins the lottery. (Peter loteriyanı qazansa, maşın alacaq.)

 

Birinci tip : If + Simple Present Tense __________ Future Tense


QURULUŞU : If + ( do ) ( will do )

Bu cümlə quruluşu  gələcəklə əlaqəli olması ehtimal, mümkün hadisələri izah edir.

 

QEYD

Conditional 1'də ümumiyətlə deyilsə/olmazsamənasına gələn unless(-madıqca,-mədikcəistifadə edilir, Digər bir deyişlə, '...unless he hurries up (O tələsmədikcə).' , '...if he doesn't hurry up.(O tələsməzsə)' şəklində də yazılabilir.

İZAH: unless cümləni tək başına inkar edir, dolasıyla yenidən hərəkəti inkar formada istifadə etməyinizə ehtiyac yoxdur.

• CONDITIONAL 2


If he studied more, he would pass the exam. (Oxusaydı imtahanı keçərdi.)


I would lower taxes if I were the President. (Əgər mən prezident olsaydım, vergiləri aşağı salardım.)


They would buy a new house if they had more money. (Daha çox pulları olsaydı ev alardılar.)

 

İkinci tip : If + Simple Past Tense _______________ would


QURULUŞU : If + ( did ) ( would do )

Bu cümlə quruluşu indiki davamedici  ve indiki zamanla əlaqəsi  olması çox mümkün olmayan, o andakı reallıqlara zidd düşən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Ancaq zaman olaraq bu hadisələrin olması mümkündür

Məsələn; Yüz milyon dollarım olsaydı...(ki yox)

 

QEYD
'to be' hərəkəti, 2nd conditional formasında istifadə edildiyində, həmişə 'were' olaraq istifadə edilir.

Məsələn, If I were the president...

• CONDITIONAL 3


If he had known that, he would have decided differently. (Əgər bilmiş olsaydı, daha fərqli qərar vermiş olabilərdi.)


Jane would have found a new job if she had stayed in Boston. (Jane əgər Boston'da qalmış olsaydı yeni bir iş tapmış olardı.)

 

Üçüncü tip : If + Past Perfect Tense ____________ would have + V3


QURULUŞU : If + ( had done ) would have done

Bu cümlə quruluşu keçmişdə qalan hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu cümlə quruluşunda artıq zaman bitmiş və bunun əksinin olması artıq mümkün deyildir. Bəzən bu cümlə qurulu ilə qurulan cümlələrdə peşmanlıq hissi vardır

 

 

Keywords: zero conditional aid cümlələr, if haqqında cümlələr, şərt budaq cümlələri nümunələr, ingilis dili if aid cümlələr, if haqqinda, first conditional aid cümlələr, second conditional aid cümlələr, şərt budaq cümləsi ingilis dili, ingilis dilində cümlələr, if conditional cümlələr, 

 

Second conditional aid cümlələr 

 

If I had more money, I would travel around the world. - Daha çox pulum olsaydı, dünyanı gəzərdim.

If you studied harder, you would get better grades. - Daha çox oxusaydın, daha yaxşı qiymətlər alardın.

If she had more time, she would learn to play the guitar. - Daha çox vaxtı olsaydı, gitara çalmağı öyrənərdi.

If they lived closer, they would visit us more often. -  Yaxın yaşasaydılar, bizə daha tez-tez baş çəkərdilər.

If he knew her phone number, he would call her. - Telefon nömrəsini bilsəydi, ona zəng edərdi.

If we had a car, we would go to the beach every weekend. - Maşınımız olsaydı, hər həftə sonu sahilə gedərdik.

If you spoke Spanish, you could communicate with more people. - İspan dilində danışsanız, daha çox insanla ünsiyyət qura bilərsiniz.

If it snowed tomorrow, we would build a snowman. - Sabah qar yağsa, qar adamı düzəldərdik.

If she had more friends, she would be happier. - Daha çox dostu olsaydı, daha xoşbəxt olardı.

If they had a bigger house, they would adopt a pet. - Daha böyük evləri olsaydı, ev heyvanını övladlığa götürərdilər.

If you had a million dollars, what would you do? - Bir milyon dolların olsaydı, nə edərdin?

If he had a job, he would buy a new computer. - İşi olsaydı, təzə kompüter alardı.

If she had a map, she wouldn't get lost. - Əgər onun xəritəsi olsaydı, itməzdi.

If they had a garden, they would plant flowers. - Bağları olsaydı, gül əkərdilər.

If I were taller, I would play basketball. - Uzun boylu olsaydım, basketbol oynayardım.

If you had wings, you could fly. - Əgər qanadların olsaydı, uça bilərdin.

If she were a doctor, she would help sick people. - Həkim olsaydı, xəstələrə kömək edərdi.

If they had more time, they would watch movies every night. - Daha çox vaxtları olsaydı, hər axşam filmə baxardılar.

If he had a camera, he would take lots of pictures. - Kamerası olsaydı, çoxlu şəkil çəkərdi.

If we were rich, we would buy a mansion. - Varlı olsaydıq, malikanə alardıq.

If you were my neighbor, we would hang out all the time. - Sən mənim qonşum olsaydın, hər zaman oturardıq.

If she were a superhero, she would save the world. - O, super qəhrəman olsaydı, dünyanı xilas edərdi.

If they had a dog, they would go for walks in the park. - İtləri olsaydı, parkda gəzməyə gedərdilər.

If I were a chef, I would cook delicious meals. - Aşpaz olsaydım dadlı yeməklər bişirərdim.

If you had a time machine, where would you go? - Zaman maşınınız olsaydı, hara gedərdiniz?

If he were an artist, he would paint beautiful pictures. - Rəssam olsaydı, gözəl şəkillər çəkərdi.

If she had a magic wand, she would grant wishes. - Sehrli bir çubuq olsaydı, arzularını yerinə yetirərdi.

If they were astronauts, they would explore space. - Əgər onlar astronavt olsaydılar, kosmosu araşdırardılar.

If I had a pet dinosaur, I would ride it to school. -   Əgər ev heyvanım olan bir dinozavrım olsaydı, onu məktəbə minərdim.

If you had a superpower, what would it be? - Bir super gücün olsaydı, bu nə olardı?

If she were a teacher, she would inspire her students. - Müəllim olsaydı, tələbələrini ruhlandırardı.

If they had a boat, they would go fishing every weekend. - Onların qayıqları olsaydı, hər həftə sonu balıq tutmağa gedərdilər.

If he had a telescope, he would look at the stars. - Teleskopu olsaydı, ulduzlara baxardı.

If she were a singer, she would perform on stage. - Müğənni olsaydı, səhnədə çıxış edərdi.

If we had a beach house, we would have parties every summer. - Sahildəki evimiz olsaydı, hər yay şənliklərimiz olardı.

If you had a magic carpet, where would you fly? - Sehrli xalçanız olsaydı, hara uçardınız?

If he were a pilot, he would fly around the world. - O, pilot olsaydı, bütün dünyanı uçacaqdı.

If she had a time machine, she would visit the past. - Zaman maşını olsaydı, keçmişi ziyarət edərdi.

If they had a farm, they would grow their own vegetables. - Təsərrüfatları olsaydı, öz tərəvəzlərini becərərdilər.

If I were a superhero, I would fight crime. - Əgər super qəhrəman olsaydım, cinayətlə mübarizə aparardım.

If you had a genie, what would you wish for? - Cininiz olsaydı, nə arzu edərdiniz?

If she were a princess, she would have a castle. - Əgər o, şahzadə olsaydı, onun bir qalası olardı.

If they had a treasure map, they would go on an adventure. – Xəzinə xəritəsi olsaydı, macəraya gedərdilər.

If he were a scientist, he would invent amazing things. - Əgər alim olsaydı, heyrətamiz şeylər icad edərdi.

If she had a magic potion, she would make herself invisible. - Əgər onun sehrli iksiri olsaydı, özünü görünməz edərdi.

If they had a spaceship, they would travel to other planets. - Əgər onların kosmik gəmisi olsaydı, başqa planetlərə səyahət edərdilər.

If I were a wizard, I would cast spells. - Mən sehrbaz olsaydım, sehr edərdim.

If you had a time machine, would you change the past? - Zaman maşınınız olsaydı, keçmişi dəyişdirərdiniz?

If she were a mermaid, she would swim with dolphins. - O, su pərisi olsaydı, delfinlərlə üzərdi.

If they had a time machine, they would visit the future. - Zaman maşını olsaydı, gələcəyə baş çəkərdilər.

If he were a superhero, he would have a secret identity. - Superqəhrəman olsaydı, gizli bir şəxsiyyətə sahib olardı.

If she had a magic ring, she would have special powers. - Əgər onun sehrli üzüyü olsaydı, onun xüsusi səlahiyyətləri olardı.

If they had a genie, they would make three wishes. - Cin olsaydı, üç arzu edərdilər.

If I were a detective, I would solve mysteries. - Mən detektiv olsaydım, sirləri həll edərdim.

If you had a magic wand, what spell would you cast? - Sehrli çubuqunuz olsaydı, hansı sehri atardınız?

If she were a fairy, she would grant wishes. - Pəri olsaydı, arzularını yerinə yetirərdi.

If they had a dragon, they would ride it into battle. - Əgər onların əjdahası olsaydı, onu döyüşə mindirərdilər.

If he were a wizard, he would attend a magical school. - O, sehrbaz olsaydı, sehrli məktəbdə oxuyardı.

If she had a time machine, she would meet historical figures. - Zaman maşını olsaydı, tarixi şəxsiyyətlərlə görüşərdi.

If they had a spaceship, they would explore the universe. - Əgər onların kosmik gəmisi olsaydı, kainatı araşdırardılar.

If I were a superhero, I would have a cool costume. - Superqəhrəman olsaydım, gözəl kostyumum olardı.

If you had a magic potion, what would it do? - Əgər sehrli iksiriniz olsaydı, o nə edərdi?

If she were a princess, she would have a royal ball. - Əgər o, şahzadə olsaydı, kral topuna sahib olardı.

If they had a time machine, they would change the course of history. - Zaman maşını olsaydı, tarixin gedişatını dəyişərdilər.

If he were a superhero, he would fight for justice. - Superqəhrəman olsaydı, ədalət uğrunda mübarizə aparardı

If she had a magic mirror, she would see the future. - Əgər onun sehrli güzgüsü olsaydı, gələcəyi görərdi.

If they had a time machine, they would solve mysteries. - Zaman maşını olsaydı, sirləri həll edərdilər.

If I were a wizard, I would have a wand. - Mən sehrbaz olsaydım, sehrli çubuğa sahib olardım.

If you had a magic carpet, where would you go first? - Sehrli xalçanız olsaydı, ilk olaraq hara gedərdiniz?

If she were a fairy, she would have magical powers. - Əgər pəri olsaydı, sehrli güclərə sahib olardı.

If they had a time machine, they would visit different eras. - Zaman maşını olsaydı, fərqli dövrləri ziyarət edərdilər.

If he were a superhero, he would have a sidekick. - Superqəhrəman olsaydı, onun köməkçisi olardı.

If she had a magic potion, she would make dreams come true. - Əgər onun sehrli iksiri olsaydı, xəyallarını gerçəkləşdirərdi.

If they had a time machine, they would go on adventures. - Zaman maşını olsaydı, macəralara gedərdilər.

If I were a detective, I would have a magnifying glass. - Detektiv olsaydım, böyüdücü şüşəm olardı.

If you had a magic wand, what would be your first spell? - Sehrli çubuqunuz olsaydı, ilk sehriniz nə olardı?

If she were a princess, she would have a tiara. - Əgər o, şahzadə olsaydı, onun tiarası olardı.

If they had a time machine, they would uncover secrets. - Zaman maşını olsaydı, sirləri açardılar.

If he were a superhero, he would have a cape. - O, superqəhrəman olsaydı, kepkası olardı.

If she had a magic ring, she would rule the world. - Əgər onun sehrli üzüyü olsaydı, dünyanı idarə edərdi.

If they had a time machine, they would travel through time. - Zaman maşını olsaydı, zamanla səyahət edərdilər.

If I were a wizard, I would live in a castle. - Sehrbaz olsaydım, qalada yaşayardım.

If you had a magic carpet, who would you take with you? - Sehrli xalçanız olsaydı, kimi aparardınız?

If she were a fairy, she would have a wand. - Əgər pəri olsaydı, onun bir çubuğu olardı.

If they had a time machine, they would rewrite history. - Zaman maşını olsaydı, tarixi yenidən yazardılar.

If he were a superhero, he would have a superpower. - Superqəhrəman olsaydı, super gücə sahib olardı.

If she had a magic potion, she would make wishes come true. - Əgər onun sehrli iksiri olsaydı, arzularını gerçəkləşdirərdi.

If they had a time machine, they would visit parallel universes. - Zaman maşını olsaydı, paralel kainatları ziyarət edərdilər.

If I were a detective, I would have a detective hat. - Detektiv olsaydım, detektiv papağım olardı.

If you had a magic wand, what would be your ultimate wish? - Sehrli çubuqunuz olsaydı, son arzunuz nə olardı?

If she were a princess, she would have a kingdom. - Əgər o, şahzadə olsaydı, krallığı olardı.

If they had a time machine, they would change the world. - Zaman maşını olsaydı, dünyanı dəyişərdilər.

If he were a superhero, he would have a secret hideout. - Superqəhrəman olsaydı, onun gizli bir sığınacağı olardı.

If she had a magic ring, she would have eternal youth. - Əgər onun sehrli üzüyü olsaydı, əbədi gəncliyi olardı.

If they had a time machine, they would explore unknown realms. -  Zaman maşını olsaydı, naməlum aləmləri araşdırardılar.

If I were a wizard, I would have a spellbook. - Mən sehrbaz olsaydım, sehr kitabçam olardı.

If you had a magic carpet, where would your first destination be? - Sehrli xalçanız olsaydı, ilk hədəfiniz hara olardı?

If she were a fairy, she would have a magical garden. - Əgər pəri olsaydı, onun sehrli bir bağı olardı.

If they had a time machine, they would seek adventure. - Zaman maşını olsaydı, macəra axtarardılar.

If he were a superhero, he would protect the innocent - O, super qəhrəman olsaydı, günahsızları qoruyardı

arrow