Materials

Sİfətə aid cümlələr - Müqayisə dərəcəsi


0 135

Sifetin derecelerine aid cumleler ingilis dili

 

Müqayisə və üstünlük dərəcəsi – Comparative and Superlative degrees

 

Birhеcаlı sifәtlәrin müqаyisә dәrәcәsini düzәltmәk üçün оnlаrın sоnunа -er, üstünlük dәrәcәsini düzәltmәk üçün isә -est şәkilçisi аrtırılır. U hәrfi vә ya er, ow, Iе hәrf birlәşmәlәrindәn biri ilә qurtаrаn ikihеcаlı, еlәcә dә vurğusu sоn hеcаyа düşәn ikihеcаlı sifәtlәrin dә dәrәcә kаtеqоriyаsı sintеtik yоllа, yəni оnlаrın sоnunа müqаyisә dәrәcәsindә -er, üstünlük dәrәcәsindә isә -est şәkilçisi аrtırmаqlа düzәldilir: Məsələn: Happy-happier-happiest-xoşbəxt – daha xoşbəxt – ən xoşbəxt; Able – abler – ablest – bacarıqlı – daha bacarıqlı – ən bacarıqlı. Sifәtin müqаyisə dәrәcәsindә hәr hаnsı bir şәхs vә yа əşyаnın bаşqа bir şәхs, yахud әşyаdаn kеyfiyyәtcә аrtıq olduğunu göstərmək üçün istifadə olunur. Bu hаldа “than” bаğlаyıcısındаn istifаdə еdilir. Bu bаğlаyıcı dilimizә -dаn, -dәn bаğlаyıçısı, yахud -dan dаhа, -dәn dаhа tәrkibi ilә tәrcümә еdilir. Məsələn: His house is more expensive than mine -onun evi mənimkindən bahalıdır. 

Аzәrbаycаn dilindә оlduğu kimi, ingilis dilindә dә üstünlük dәrәcәsi әşyа vә yа şәхsin оnun dахil оlduğu sinifdə әn yüksәk kеyfiyyәtә mаlik оlduğunu göstərir. E hәrfi ilә qurtаrаn sifәtlәrin müqаyisә vә üstünlük dәrәcә fоrmаsını düzәldәrkәn е hәrfi аtılır vә sifәtin sоnunа müvаfiq оlаrаq -er vә ya -est şәkilçisi аrtırılır, mәsәlәn: large – larger –largest. İndi isə ingilis dilində ən çox istifadə edilən bəzi sifətlər vardır ki, onları sizə təqdim edirəm: other(başqa), new(yeni), good(yaxşı), high(yüksək), old(qoca), great(böyük), American(Amerikalı), small(kiçik), large(geniş,böyük).     

Keywords: sifətə aid cümlələr, sifətin dərəcələrinə aid cümlələr, ingilis dili sifət haqqında, sifət müqayisə dərəcəsi cümlələr, müqayisə dərəcəsi haqqında cümlələr, Sifetin derecelerine aid cumleler, sifətin üstünlük dərcəsinə aid cümlələr, comparative degree cümlələr, superlative degree cümlələr, Sifetin derecelerine aid cumleler, adjectives cümələr, 

 

Sifətin Müqayisə dərəcəsinə aid cümlələr - Comparative degree

 

Dogs are bigger than cats. - İtlər pişiklərdən daha böyükdür.

Summer is hotter than winter. - Yay qışdan daha isti keçir.

Elephants are heavier than rabbits. - Fillər dovşanlardan daha ağırdır.

Birds can fly higher than ants. - Quşlar qarışqalardan daha yüksəkdə uça bilirlər.

Cars are faster than bicycles. - Avtomobillər velosipeddən daha sürətlidir.

School is busier than weekends. - Məktəb həftə sonlarından daha sıxdır.

Flowers are prettier than rocks. - Çiçəklər qayalardan daha gözəldir.

Books are more interesting than TV shows. - Kitablar televiziya verilişlərindən daha maraqlıdır.

Mountains are taller than hills. - Dağlar təpələrdən hündürdür.

Pizza is yummier than broccoli. - Pizza brokolidən daha dadlıdır.

Fish swim faster than snails. - Balıqlar ilbizlərdən daha sürətli üzürlər.

Running is more tiring than walking. - Qaçış gəzməkdən daha yorucudur.

Lions are stronger than rabbits. - Şirlər dovşanlardan güclüdür.

Ice cream is tastier than vegetables. - Dondurma tərəvəzdən daha dadlıdır.

Elephants are bigger than turtles. - Fillər tısbağalardan daha böyükdür.

Monkeys are more playful than turtles. - Meymunlar tısbağalardan daha oynaqdırlar ( hərəkətli).

Bananas are sweeter than lemons. - Banan limondan daha şirindir.

Trees are taller than bushes. - Ağaclar kollardan hündürdür.

Penguins are cuter than polar bears. - Pinqvinlər qütb ayılarından daha şirindir.

Dolphins swim faster than sharks. - Delfinlər köpək balıqlarından daha sürətli üzürlər.

Winter is colder than autumn. - Qış payızdan daha soyuqdur.

Owls are wiser than mice. - Bayquşlar siçanlardan daha agillidir.

Bears are stronger than rabbits. - Ayılar dovşanlardan güclüdür.

Penguins are cuter than lions. - Pinqvinlər şirlərdən daha şirindir.

Cars are faster than turtles. - Avtomobillər tısbağalardan daha sürətlidir.

Birds fly higher than ants. - Quşlar qarışqalardan daha yüksək uçurlar.

Flowers are prettier than grass. - Çiçəklər otdan daha gözəldir.

Mountains are taller than trees. - Dağlar ağaclardan hündürdür.

Elephants are bigger than lions. - Fillər şirlərdən daha böyükdür.

Bananas are sweeter than grapes. - Banan üzümdən daha şirindir.

Owls are wiser than rabbits. - Bayquşlar dovşanlardan daha müdrikdirlər.

Cars are faster than bicycles. - Avtomobillər velosipeddən daha sürətlidir.

Ice cream is tastier than vegetables. - Dondurma tərəvəzdən daha dadlıdır

Lions are stronger than mice. - Şirlər siçanlardan daha güclüdür.

Penguins are cuter than snakes. - Pinqvinlər ilanlardan daha şirindirlər.

Dogs are friendlier than wolves. - İtlər canavardan daha dostdur.

Birds can fly higher than fish. - Quşlar balıqdan yüksəkdə uça bilir.

Trees are taller than flowers. - Ağaclar çiçəklərdən hündürdür.

Elephants are bigger than giraffes. - Fillər zürafələrdən daha böyükdür.

Bananas are sweeter than oranges. - Banan portağaldan daha şirindir.

Ice cream is tastier than spinach. - Dondurma ispanaqdan dadlıdır.

Lions are stronger than deer. - Şirlər marallardan daha güclüdür.

Monkeys are more playful than cats. - Meymunlar pişiklərdən daha oynaqdırlar.

Dogs are friendlier than snakes. - İtlər ilanlardan daha  dostcanlidir.

Birds can fly higher than insects. - Quşlar həşəratlardan daha yüksək uça bilirlər.

Mountains are taller than hills. - Dağlar təpələrdən hündürdür.

Fish swim faster than turtles. - Balıqlar tısbağalardan daha sürətli üzürlər.

Elephants are bigger than monkeys. - Fillər meymunlardan daha böyükdür.

Cars are faster than trains. - Avtomobillər qatarlardan daha sürətlidir.

Penguins are cuter than dogs. - Pinqvinlər itlərdən daha şirindir.

 

Comparative degree cümlələr

 

If dogs are bigger than cats, we'll get a dog as a pet. - Köpəklər pişiklərdən böyükdürsə, ev heyvanı kimi bir it alacağıq.

If summer is hotter than winter, we'll go swimming. - Yay qışdan daha isti olsa, üzməyə gedərik.

If elephants are heavier than rabbits, they must eat a lot. - Əgər fillər dovşanlardan ağırdırsa, o zaman çox yeməlidirlər.

If birds can fly higher than ants, they can reach the sky. - Quşlar qarışqalardan yüksəkdə uça bilsələr, göyə çata bilərlər.

If cars are faster than bicycles, we'll take a car to go faster. - Maşınlar velosipeddən daha sürətlidirsə, daha sürətli getmək üçün maşın götürəcəyik.

If flowers are prettier than rocks, we'll pick flowers for decoration. - Çiçəklər qayalardan daha gözəldirsə, bəzək üçün çiçəklər seçəcəyik.

If mountains are taller than hills, they must be harder to climb. - Dağlar təpələrdən hündürdürsə, dırmaşmaq daha çətin olmalıdır.

If lions are stronger than rabbits, we should stay away from them. - Şirlər dovşandan güclüdürsə, onlardan uzaq durmalıyıq.

If penguins are cuter than polar bears, they'll attract more attention. - Pinqvinlər qütb ayılarından daha şirindirsə, daha çox diqqət çəkəcəklər.

If dolphins swim faster than sharks, they can escape easily. - Delfinlər köpək balıqlarından daha sürətli üzsələr, asanlıqla qaça bilərlər.

 

Cats are smaller than dogs. - Pişiklər itlərdən kiçikdir.

Summer is hotter than spring. - Yay yazdan daha istidir.

Elephants are larger than zebras. - Fillər zebralardan daha böyükdür.

Swimming is more refreshing than jogging. - Üzgüçülük qaçışdan daha təravətləndiricidir.

Coffee is stronger than tea. - Qəhvə çaydan sərtdir.

Mountains are taller than hills. - Dağlar təpələrdən hündürdür.

English is easier than Chinese.- İngilis dili Çin dilindən daha asandır.

Pizza is tastier than salad. - Pizza salatdan daha dadlıdır.

Running is faster than walking. - Qaçış yeriməkdən daha sürətlidir.

Roses are more beautiful than daisies. - Güllər çobanyastığından daha gözəldir.

Lions are stronger than tigers. - Şirlər pələnglərdən daha güclüdür.

The ocean is deeper than lakes. - Okean göllərdən daha dərindir.

Mathematics is more challenging than history. - Riyaziyyat tarixdən daha çətindir.

Penguins are cuter than chickens. - Pinqvinlər toyuqlardan daha şirindirlər.

Snowboarding is more exciting than skiing. - Snoubord xizək sürməkdən daha maraqlıdır.

Technology is advancing faster than ever. -  Texnologiya həmişəkindən daha sürətlə inkişaf edir.

Birds are lighter than elephants. - Quşlar fillərdən daha yüngüldür.

Chocolate is sweeter than bread. - Şokolad çörəkdən daha şirindir.

Nighttime is darker than daytime. -  Gecə gündüzdən daha qaranlıqdır.

Cars are faster than bicycles. - Avtomobillər velosipeddən daha sürətlidir.

Apples are healthier than candy. - Almalar konfetdən daha sağlamdır.

Diamonds are shinier than pearls. - Brilyantlar mirvarilərdən daha parlaqdır.

The desert is drier than the rainforest. - Səhra tropik meşələrdən daha qurudur.

Elephants are heavier than giraffes. - Fillər zürafələrdən daha ağırdır.

Jazz music is smoother than rock. - Caz musiqisi rokdan daha yumşaqdır.

Sunflowers are taller than daisies. - Günəbaxanlar papatyalardan daha hündürdür.

Scuba diving is more adventurous than snorkeling. - Skuba dalğıc şnorkeldən daha macəralıdır.

Computers are more efficient than typewriters. -Kompüterlər yazı makinalarından daha səmərəlidir.

Monkeys are more agile than sloths. - Meymunlar tənbəl slozlardan daha çevikdir.

Roses are more fragrant than dandelions. -  Güllər dandelionlardan daha ətirlidir.

Tigers are fiercer than leopards. - Pələnglər bəbirlərdən daha şiddətlidir.

Basketball is more intense than volleyball.- Basketbol voleyboldan daha gərgindir.

The Sahara is hotter than the Arctic. - Sahara Arktikadan daha istidir.

Butterflies are more colorful than moths. - Kəpənəklər güvələrdən daha rənglidir.

The Internet is faster than mail. - İnternet poçtdan daha sürətlidir.

Puppies are more playful than kittens. – İt balaları pişik balalarından daha oynaq olur.

Diamonds are more valuable than rubies. - Almazlar yaqutdan daha qiymətlidir.

Spaghetti is longer than macaroni. - Spagetti makarondan daha uzundur.

Bears are stronger than wolves. -Ayılar canavardan güclüdür.

Tigers are more ferocious than lions. - Pələnglər şirlərdən daha vəhşidirlər.

Diamonds are harder than pearls. - Brilyantlar mirvarilərdən daha sərtdir.

Hurricanes are more destructive than thunderstorms. - Qasırğalar tufandan daha dağıdıcıdır.

Tigers are more agile than elephants. - Pələnglər fillərdən daha çevikdirlər.

Roses are more romantic than tulips. - Qızılgüllər lalələrdən daha romantikdir.

The jungle is denser than the forest. - Cəngəllik meşədən daha sıxdır.

Airplanes are faster than trains. - Təyyarələr qatarlardan daha sürətlidir.

Cats are more independent than dogs. -Pişiklər itlərdən daha müstəqildirlər.

Roses are more delicate than daisies. - Güllər papatyalardan daha zərifdir.

Learning a new language is more challenging than learning to ride a bike. - Yeni bir dil öyrənmək velosiped sürməyi öyrənməkdən daha çətindir.

The Great Wall of China is longer than the Golden Gate Bridge  - Böyük Çin Səddin Qızıl Qapı Körpüsündən daha uzundur

arrow