Materials

İngilis dili - Could modal felinə aid cümlələr


0 102

 Could modal felinə aid cümlələr 

 

COULD AND BE ABLE TO HAQQINDA

 

► Could “can” in keçmiş zaman formasıdır. Bütün şəxslər üçün dəyişikliyə məruz qalmadan “could” olaraq  istifadə olunur. Sual verərkən could mübtədadan əvvələ gətirilir. İnkar formasını düzəltmək üçün  sonuna not hissəciyi əlavə olunur. Qısaltması couldn't dır. Bu cümlələrdə həmişə felin birinci halı istifadə olunur.

 

                        

Be able to haqqında Video dərslik

 

Could cümlələr

  • - I could swim when I was 4 years old. (Dört yaşındaykən üzəbilirdim.)

  • - My father couldn't finish his work last night. (Atam dünən gecə işini bitirə bilmədi.)

 

► Keçmiş zamanda meydana gəlmiş və ümumi qabiliyyət  ifadə edən cümlələrdə could və be able to birbirinin yerinə istifadə olunabilir, aralarında hec cürə fərq yoxdur.

 

- I could ride a bicycle when I was six. (Altı yaşındaykən velosipet sürəbilirdim.)

- Was your grandfather able to drive a car when he was young? (Baban gənc ikən maşın sürəbilirdi)

 

► Ancaq keçmişdə bir dəfəyə məxsus olmaq üzrə cəhd edilərək edilən işlərdə qabiliyyət ifadə etmək üçün could istifadə ediləbilməz, be able to vəya managed to istifadə olunur.

- The table was very heavy. But the woman was able to lift it. 
(Stol çox ağırdı ancaq qadın qaldırabildi.)

- It was too foggy yesterday. Were you able to drive to school? (Dünən hava çok dumanlıydı. Məktəbə maşınla gedəbildinmi?)

Bu iki cümlədə could istifadə ediləbilməz. Çünki  bəhs edilən hərəkətlər keçmişdə ümumi olaraq edilə bilən şeylərdən vəya bacarıqlardan bəhsetmir. Yalnızca bir dəfəyə məxsus olan və maneələrə baxmayaraq edilməsi bacarıla bilən hərəkətlərdən bəhs edilir.

 

► Hiss orqanlarının düzəltdiyi fellərdə bir dəfəyə məxsus olsa belə  could eynən be able to və managed to kimi istifadə olunur.

 

- The thief was coming towards my house. (Oğru evimə doğru gəlirdi.)

- But I could see him through the keyhole. (Ancaq mən onu qapının dəliyindən görə bilirdim.)
- But I was able to see him through the keyhole. (Ancaq mən onu qapının dəliyindən görə bilirdim)

Gördüyünüz kimi yuxarıdakı iki cümlə arasında məna olaraq hərhansı bir fərq yoxdur.

 

- Could your grandma hear the strange sounds from the next-door flat last night? (Nənən dünən gecə qarşıdakı mənzildən gələn əcayib səsləri eşidəbildimi?)

- Was your grandma able to hear the strange sounds from the next-door flat last night? (Nənən dünən gecə qarşıdakı mənzildən gələn əcayib səsləri eşidəbildimi?)

 

► Keçmiş zamanda inkar cümlə və suallardakı bacarıqları ifadə etmədə couldn't vəya weren't/wasn't able to istifadə olunur. İnkar cümlələrdə, ümumiyyətlə olan işlər vəya bir dəfəyə məxsus olmaq üzərə edilən işlərdə bir fərq qoyulmur.

 

- My brother couldn't swim when he was 10. (Qardaşım 10 yaşındaykən üzə bilmirdi.)

- My brother wasn't able to swim when he was 10. (Qardaşım 10 yaşındaykən üzə bilmirdi.)

Gördüyünüz kimi yuxarıdakı iki cümlə arasında məna olaraq hərhansı bir fərq yoxdur.

- Couldn't the boy open the door this morning? 
(Oğlan bu səhər qapını aça bilmədimi?)

- Wasn't the boy able to open the door this morning? (Oğlan bu səhər qapını aça bilmədimi?)

 

Keywords: : Could modal felinə aid cümlələr, Could modal feline aid cumleler, Could modal verb qayda, ingilis dili modal feiller, could modal verb qayda, Could haqqında cümlələr, ingilis dili modal feillər, Could cümlələr, 

 

Could aid cümlələr 

 

You could draw a picture of your favorite animal. - Sevdiyiniz heyvanın şəklini çəkə bilərsiniz.

We could plant flowers in the garden. - Bağda gül əkə bilərdik.

He could build a fort out of blankets and pillows. - O, yorğan və yastıqdan qala qura bilərdi.

They could write a story about a magical adventure. - Onlar sehrli macəra haqqında hekayə yaza bilərdilər.

She could bake cookies with her mom. - O, anası ilə peçenye bişirə bilərdi.

I could learn a new dance move. -  Yeni bir rəqs hərəkəti öyrənə bilərdim.

You could try solving this puzzle. - Bu tapmacanı həll etməyə cəhd edə bilərsiniz.

We could have a picnic in the park. - Parkda piknik edə bilərdik.

He could learn to ride a bike without training wheels. - O, təkərləri məşq etmədən velosiped sürməyi öyrənə bilərdi.

They could make a card for their grandparents. - Onlar nənə və babaları üçün kart hazırlaya bilərdilər.

She could sing a song for her family. - O, ailəsi üçün mahnı oxuya bilərdi.

I could invite a friend over to play. - Bir dostumu oynamağa dəvət edə bilərdim.

You could learn how to swim. - Üzməyi öyrənə bilərdin.

We could have a movie night with popcorn. - Popkornla kino gecəsi keçirə bilərdik.

He could practice kicking a soccer ball. - O, futbol topunu vurmağı məşq edə bilirdi.

They could make a bird feeder out of recycled materials. - Onlar təkrar emal edilmiş materiallardan quş yemi hazırlaya bilərdilər.

She could help set the table for dinner. - O, nahar üçün süfrə qurmağa kömək edə bilərdi.

I could make a paper airplane and see how far it flies. - Mən kağızdan bir təyyarə düzəldə və onun nə qədər uzağa uçduğunu görə bilərdim.

You could learn to juggle with soft balls. - Yumşaq toplarla hoqqabazlıq etməyi öyrənə bilərsiniz.

We could have a treasure hunt in the backyard. - Həyətdə xəzinə ovlaya bilərdik.

He could try playing a new instrument. - O, yeni alətdə ifa etməyə cəhd edə bilərdi.

They could build a spaceship out of cardboard boxes. - Onlar karton qutulardan kosmik gəmi düzəldə bilərdilər.

She could create a collage with magazine cutouts. - O, jurnal kəsikləri ilə kolaj yarada bilərdi.

I could write a letter to a friend who lives far away. - Uzaqda yaşayan dostuma məktub yaza bilərdim.

You could try painting with your fingers. - Barmaqlarınızla rəsm çəkməyə cəhd edə bilərsiniz.

We could have a dress-up party with costumes. - Kostyumlarla geyindirmə məclisi keçirə bilərdik.

He could learn how to make a paper boat. - O, kağızdan qayıq düzəltməyi öyrənə bilərdi.

They could make a time capsule to bury in the backyard. - Həyətdə basdırmaq üçün vaxt kapsulunu düzəldə bilərdilər.

She could learn how to make her favorite meal. - O, sevimli yeməyini necə hazırlamağı öyrənə bilərdi.

I could build a tower with blocks. - Mən bloklarla bir qüllə qura bilərdim.

You could learn a new magic trick. - Yeni bir sehr fəndi öyrənə bilərsiniz.

We could make homemade ice cream. - Evdə dondurma hazırlaya bilərik.

He could create a comic strip with funny characters. - Gülməli personajlarla komiks yarada bilirdi.

They could have a puppet show with sock puppets. - Corab kuklaları ilə kukla tamaşası göstərə bilərdilər.

She could learn how to knit or crochet. - Toxumağı və ya toxunmağı öyrənə bilərdi.

I could try to catch fireflies in a jar. - Mən bankada atəşböcəyi tutmağa cəhd edə bilərdim.

You could make a wish on a shooting star. - Bir sürüşən ( axan) ulduzda bir arzu edə bilərsiniz.

We could have a campout in the backyard. - Həyətdə düşərgə qura bilərdik.

He could learn how to skateboard. - O, skeytbord sürməyi öyrənə bilərdi.

They could plant a vegetable garden. - Tərəvəz bağı sala bilərdilər.

She could try to spot shapes in the clouds. -O, buludlarda formaları görməyə cəhd edə bilərdi.

I could make a paper chain to decorate my room. -Otağımı bəzəmək üçün kağızdan zəncir düzəldə bilərdim.

You could learn to play a simple tune on a keyboard. -Klaviaturada sadə melodiya çalmağı öyrənə bilərsiniz.

We could have a day at the beach building sandcastles. - Çimərlikdə qum qalaları tikərək bir gün keçirə bilərdik.

He could learn how to make paper snowflakes. - O, kağızdan qar dənəcikləri hazırlamağı öyrənə bilərdi.

They could have a lemonade stand on a hot day. - İsti gündə limonad stendinə sahib ola bilərlər.

She could write a poem about her favorite season. - Sevdiyi fəsil haqqında şeir yaza bilərdi.

I could learn how to jump rope. - Mən iplə tullanmağı öyrənə bilərdim.

You could make a scrapbook of your favorite memories. -Sevimli xatirələrinizin albomunu yarada bilərsiniz.

We could have a science experiment with vinegar and baking soda. - Sirkə və soda ilə elmi təcrübə edə bilərik.

He could try to make his own comic book. - Öz komiksini yaratmağa cəhd edə bilərdi.

They could learn how to make a paper airplane that loops. - Onlar kağızdan döngə edən təyyarə düzəltməyi öyrənə bilərdilər.

She could learn how to make friendship bracelets. - O, dostluq bilərzikləri düzəltməyi öyrənə bilərdi.

I could learn how to make origami animals. - Mən origami heyvanları yaratmağı öyrənə bilərdim.

You could have a day at the zoo to see different animals. - Müxtəlif heyvanları görmək üçün zooparkda bir gün keçirə bilərsiniz.

We could have a day to explore a nearby nature trail. - Yaxınlıqdakı təbiət izini araşdırmaq üçün bir günümüz ola bilər.

He could learn how to make a paper hat. - O, kağızdan papaq düzəltməyi öyrənə bilərdi.

They could learn how to make their own playdough. - Onlar öz oyuncaq xəmirlərini hazırlamağı öyrənə bilərdilər.

She could have a tea party with stuffed animals. - Doldurulmuş heyvanlarla çay süfrəsi verə bilərdi.

I could learn how to make a paper crane. - Mən kağızdan kran düzəltməyi öyrənə bilərdim.

You could learn how to make a simple robot with recycled materials. - Təkrar emal edilmiş materiallardan sadə bir robot hazırlamağı öyrənə bilərsiniz.

We could have a day to explore a local museum. - Yerli muzeyi araşdırmaq üçün bir günümüz ola bilər.

He could learn how to make a paper flower. - O, kağızdan çiçək düzəltməyi öyrənə bilərdi.

They could have a day to explore a nearby aquarium. - Yaxınlıqdakı akvariumu araşdırmaq üçün bir gün tapa bilərdilər.

She could learn how to make a paper butterfly. - O, kağızdan kəpənək düzəltməyi öyrənə bilərdi.

I could learn how to make a simple bird feeder. - Sadə bir quş yemi düzəltməyi öyrənə bilərdim.

You could have a day to explore a nearby farm. - Yaxınlıqdakı fermanı araşdırmaq üçün bir gününüz ola bilər.

We could have a day to learn about different cultures. - Fərqli mədəniyyətləri öyrənmək üçün bir günümüz ola bilər.

He could learn how to make a paper frog that jumps. - O, kağızdan tullanan qurbağa düzəltməyi öyrənə bilərdi.

They could have a day to learn about space and planets. - Onların kosmos və planetlər haqqında öyrənmək üçün bir günü ola bilər.

She could learn how to make a paper boat that floats. - O, kağızdan üzən qayıq düzəltməyi öyrənə bilərdi.

I could learn how to make a simple wind chime.- Sadə bir külək səsi düzəltməyi öyrənə bilərdim.

You could have a day to learn about dinosaurs and fossils. - Dinozavrlar və fosilləri öyrənmək üçün bir gününüz ola bilər.

We could have a day to learn about different types of weather. - Müxtəlif hava növlərini öyrənmək üçün bir günümüz ola bilər.

He could learn how to make a simple kaleidoscope. -O, sadə bir kaleydoskop düzəltməyi öyrənə bilərdi.

They could have a day to learn about different insects. - Onlar müxtəlif həşəratlar haqqında öyrənmək üçün bir gün keçirə bilərdilər.

She could learn how to make a simple volcano eruption. - O, sadə bir vulkan püskürməsini öyrənə bilərdi.

I could learn how to make a simple compass. - Sadə bir kompas düzəltməyi öyrənə bilərdim.

You could have a day to learn about different types of rocks. - Müxtəlif qaya növlərini öyrənmək üçün bir gününüz ola bilər.

We could have a day to learn about different constellations. - Fərqli bürclər haqqında öyrənmək üçün bir günümüz ola bilər.

He could learn how to make a simple sun dial. - O, sadə günəş saatı düzəltməyi öyrənə bilərdi.

They could have a day to learn about different types of plants. - Onlar müxtəlif növ bitkilər haqqında öyrənmək üçün bir gün keçirə bilərdilər.

She could learn how to make a simple water filter. - O, sadə su filtri hazırlamağı öyrənə bilərdi.

I could learn how to make a simple rain gauge. - Sadə bir yağış ölçmə aparmağı öyrənə bilərdim.

You could have a day to learn about different types of birds. - Müxtəlif quş növlərini öyrənmək üçün bir gününüz ola bilər.

We could have a day to learn about different types of mammals. - Müxtəlif növ məməlilər haqqında öyrənmək üçün bir günümüz ola bilər.

He could learn how to make a simple catapult. - O, sadə katapult düzəltməyi öyrənə bilərdi.

They could have a day to learn about different types of reptiles. - Onların müxtəlif sürünən növləri haqqında öyrənmək üçün bir günü ola bilərdi.

She could learn how to make a simple weather vane. - O, sadə yelçəkən düzəltməyi öyrənə bilərdi.

I could learn how to make a simple terrarium. - Sadə bir terrarium düzəltməyi öyrənə bilərdim.

You could have a day to learn about different types of fish. - Müxtəlif balıq növlərini öyrənmək üçün bir gününüz ola bilər.

We could have a day to learn about different types of amphibians. - Müxtəlif növ amfibiyalar haqqında öyrənmək üçün bir günümüz ola bilər.

He could learn how to make a simple model of the solar system. - Günəş sisteminin sadə modelini necə hazırlamağı öyrənə bilərdi.

They could have a day to learn about different types of ecosystems. - Onların müxtəlif ekosistem növləri haqqında öyrənmək üçün bir günü ola bilər.

She could learn how to make a simple model of the water cycle. - Su dövranının sadə modelini necə qurmağı öyrənə bildi.

I could learn how to make a simple model of the earth's layers. - Yerin təbəqələrinin sadə modelini necə düzəltməyi öyrənə bilərdim.

You could have a day to learn about different types of landforms. - Müxtəlif növ relyef formalarını öyrənmək üçün bir gününüz ola bilər.

We could have a day to learn about different types of clouds. - Müxtəlif bulud növləri haqqında öyrənmək üçün bir günümüz ola bilər.

He could learn how to make a simple model of a volcano. - O, vulkanın sadə modelini necə düzəltməyi öyrənə bilərdi.

They could have a day to learn about different types of energy sources. - Onlar müxtəlif növ enerji mənbələri haqqında öyrənmək üçün bir gün tapa bilərlər.

 

arrow