Video lessons

Yiyəlik əvəzlikləri ( Possessive pronouns )


1 2791

Yiyəlik əvəzlikləri haqqında 

 

Yiyəlik əvəzlikləri (Possessive pronouns) Azərbaycan dilinə ümumiyətlə, mənim ki, sənin ki, onun ki deyə tərcümə edilən sözlərdir. Ən vacib xüsusiyəti özündən sonra isim istifadə edilməməsidir. Aşağıdakı cədvələ və nümunələrə göz gəzdirək

 

I  Mən

Me Məni/Mənə

My Mənim            

Mine Mənim ki

You Sən

You Səni/Sənə

Your Sənin

Yours Sənin ki

He O (kişi)

Him Onu/Ona

His Onun

His Onun ki

She O (qadın)

Her Onu/Ona

Her Onun

Hers Onun ki

It O (cansız/heyvan)

It Onu/Ona

Its Onun

Its Onun ki

We Biz

Us Bizi/Bizə

Our Bizim

Ours Bizim ki

You Siz

You Sizi/Sizə

Your Sizin

Yours Sizin ki

They Onlar

Them Onları/Onlara

Their Onların

Theirs Onların ki   

 

İSTİFADƏSİ

 

► Possessive Adjectives'lərdən (my, your, his) sonra mütləq bir isim istifadə edirik.

 

- My hands are cold. (Əllərim soyuqdur.)
- My book is expensive. (Onun kitabı bahalıdır)
- Her teacher is from Canada. (Onun müəllimi Kanadalıdır.)

 

► Possessive Pronouns'lardan ( Yiyəlik əvəzlikləri )  (mine, your, hers) bir isim istifadə edəbilmərik. Aşağıdakı cədvələ göz gəzdirək.

 

Yiyəlik sifətləri – Possessive adjectives

Yiyəlik əvəzlikləri – Possessive pronouns

It is my book (O mənim kitabımdır)

It is mine (O mənimkidir)

It is your book (O sənin kitabındır)

It is yours (O səninkidir)

It is his book (O, onun kitabıdır)

It is his (O, onunkidir)

It is her book (O, onun kitabıdır)

It is hers (O, onunkidir)

It is our book (O bizim kitabımızdır)

It is ours (O, bizimkidir)

It is their book (O, onların kitabıdır)

It is their (O, onlarınkidir)

 

EXAMPLES (NÜMUNƏLƏR)

- Is this pen mine or yours? (Bu qələm mənim ki mi, yoxsa sənin ki mi?)
- I didn't have an umbrella. Sue gave me hers. (Mənim çətirim yox idi. Sue özünkini mənə verdi.)


- It is our problem. Not theirs. (Bu bizim problemimizdir. Onların deyil.)

 

► friend sözündən sonra ümumiyətlə  possessive pronouns ( yiyəlik əvəzlikləri ) istifadə edilir.

 

- He is a friend of mine. (O mənim dostumdur)
- Are those girls friends of yours? (O qızlar sizin dostunuzdur mu?)

 

► Yuxarıda göstərilən qaydalara əsasən aşağıdakı cümlələr səhvdir.

- This is mine book. (Düzgün forması - This is my book) - Bu m'nim kitabımdır
- This book isn't mine. It is your. (Düzgün forması - This book isn't mine. It is yours.)

HAZIRLADI: CEYHUN YUSIFOV

arrow