Video lessons

Obyekt əvəzlikləri / Object pronouns


7 10337

Obyekt əvəzlikləri - Object  pronouns

 

Obyekt əvəzlikləri ( Object pronouns ), cümlədə tamamlıq ( əşya)  vəziyətindəki ismin yerinə istifadə olunurlar. Aşağıdakı cədvələ göz gəzdirək.

 

I

Mən

Me

Məni/Mənə

You

Sən

You

Səni/Sənə

He

O (kişi)

Him

Onu/Ona

She

O (qadın)

Her

Onu/Ona

It

O (cansız/heyvan)

It

Onu/Ona

We

Biz

Us

Bizi/Bizə

You

Siz

You

Sizi/Sizə

They

Onlar

Them

Onları/Onlara

 

Mübtəda   

 

 

Tamamlıq

I

I know Laila ( Mən Leylanı tanıyıram)

Laila knows me (Leyla məni tanıyır)

me

You

You know Laila  (Sən Leylanı tanıyırsan)

Laila knows you (Leyla səni tanıyır)

you

He

He knows Laila  (O Leylanı tanıyır)

Laila knows him (Leyla onu tanıyır)

him

She

She knows Laila  (O Leylanı tanıyır

Laila knows her (Leyla onu tanıyır)

her

We

We know Laila  (Biz Leylanı tanıyırıq)

Laila knows us (Leyla bizi tanıyır)

us

They

They know Laila  (Onlar Leylanı tanıyırlar)

Laila knows them (Leyla onları tanıyır)

them

 

ÜMUMİ İZAHLAR

 

► Şəxs əvəzliklərinin -i, -e halları cümlədə fellərdən sonra gəlir. Bu əvəzliklər isimlərin yerinə istifadə edilir və özlərindən əvvəl sözünü ( preposition ) olabilər.  

 

I like Fateh and Alparslan. (Mən Fateh və Alparslanı sevirəm.)

I like them. (Onları sevirəm.)

The soldiers killed John. (Əsgərlər John'u öldürdü.)

The soldiers killed him. (Əsgərlər onu öldürdülər.)

► Yiyəlik əvəzlikləri bəzi fellərdən sonra  “-i, -e” hallarının xaricində məna qazanırlar.

They met him at 9 00. (Onlar onunla saat 9 da görüşdülər.)

Mark talked to me. (Mark mənimlə danışdı.)

 

► Object Pronouns ( Obyekt əvəzlikləri ) bəzən  subject pronouns'a üstün tutula bilir. "Be" felindən sonra ümumiyətlə object pronouns istifadə edilir.

 

- Who is it? (Kim o?)

- It is me. (Mənəm)

- Who wants an apple? (Kim bir alma istəyir?)

- Me, please. (Mən, zəhmət olmasa)

 

► Than və as kimi sözlərdən sonra da object pronouns istifadə olunur.

- John is taller than me. (John məndən daha uzundur.)

- I am more handsome than him. (Mən ondan daha yaraşıqlıyam.)

 

► Prepositions'lardan (at, in, for) sonra object pronouns istifadə olunur.

- This postcard isn't for me. It is for you. (Bu postkard mənə gəlməyib. Sənin üçündür.)

- Who is that man? Why are you looking at him? (O adam kimdir? Nə üçün ona baxırsan?)

- We are going to the theatre. Do you want to come with us? (Biz teatra gedirik. Bizimlə gəlmək istəyirsənmi?)

 

EXAMPLES (NÜMUNƏ CÜMLƏLƏR)

 

Steve kicked the ball to me. (Steve topu mənə atdı.)
    
Douglas wants to talk to you. (Douglas səninlə danışmaq istəyir.)
     
Liz doesn't like him. (Liz onu xoşlamır.)
   
John kissed her. (John onu öpdü.)
   
Give it to me please! (Zəhmət olmasa,, onu mənə ver!)
    
The politician lied to us (Siyasətçi bizə yalan dedi.)
     
Mary didn't invite them. (Mary onları dəvət etmədi.)

HAZIRLADI: CEYHUN YUSIFOV

 

arrow