Video lessons

Gələcək zaman Will haqqında


0 622

Gələcək zaman Will haqqında

Future tense “ Will”

Gələcək zamandan  bəhsedərkən “will” istifadə edirik.

Will quruluşu:

-he,she, it ilə istifadə edilərkən “s” hissəciyi gətirilmir. 

-sual forması əmələ gətirilərkın do vəya does köməkçi felləri istifadə edilməz. 

 

Aşağıdakı cədvəldə nümunə cümlələrə baxaq: 

Təsdiq cümlə

İnkar cümlə

Sual cümlə

I will eat

I will not eat

Will i eat?

You will eat

You will not eat

Will you eat?

He will eat

He will not eat

Will he eat?

She will eat

She will not eat

Will she eat?

It will eat

It will not eat

Will it eat?

We will eat

We will not eat

Will we eat?

They will eat

They will not eat

Will they eat?

 

“ Will “ gələcək zaman təsdiq cümlə

Subject + Will + Verb 

 

“Will”, yanında həmişə bir fel ilə istifadə olunur.

 

-I will take an exam tomorrow.

(Sabah bir imtahana girəcəm)

 

-She will graduate in two months.

(İki ay içində məzun olacaq)

 

-I will clean the house.

(Mən evi təmizləyəcəm)

 

-They will go to the cinema.

(Onlar sinemaya gedəcəklər)

 

-I am too tired now. I will wash the dishes tomorrow.

(Hal hazırda yorğunam. Qabları sabah yuyacam)

 

QEYD: “will” qısaltılaraq ‘ll şəklində yazılabilər:

She’ll go.

We’ll paint the room.

 

“ Will “ gələcək zaman inkar cümlə

Subject + Won’t + Verb 

 

-İnkar formada “will”, “not” ilə istifadə edilir: Will not = won’t

 

-She won’t go to school tomorrow.

(Sabah o məktəbə getməyəcək)

 

-I won’t tell you again.

(Sənə yenidən deməyəcəm)

 

-They won’t eat dinner tonight.

(Bugün onlar axşam yeməyi yeməyəcəklər)

 

-We won’t disappoint you again.

(Biz səni yenidən məyus etməyəcəyik)

 

“ Will “ gələcək zaman sual cümləsi

Will + Subject + Verb 

 

-Sual cümləsi qurarkən “will” əvvələ gətirilir:

 

-Will you talk to your brother?

(Qardaşınla danışacaqsan mı)

 

-Will she do her homework?

(O ev tapşırığını edəcək mi?)

 

-Will they eat their meal?

(Onlar yeməklərini yeyəcəklər mi?)

 

-Will you go to to cinema tomorrow?

(sabah sinemaya gedəcəksiniz mi?)

 

 

“WILL” HARALARDA İSTİFADƏ OLUNUR

 

  1. a) Will, gələcəklə əlaqəli olacağını düşündüyümüz hərəkət və hadisləri ifadə edtmək üçün istifadə olunur. Bu bir təxmin, bir hesablama nəticəsi, ümüd, gözləmə vəya inanc olabilər.

 

It will rain tomorrow.

(Sabah yağış yağacaq)

 

People will consume less organic food in the future.

(İnsanlar gələcəkdə daha az təbii qida sərf edəcəklər)

 

We’ll win the match.

(Biz yarışı qazanacayıq)

 

The exam won’t be easy.

(İmtahan asan olmayacaq)

 

I’m afraid (Qorxuram), I hope (Ümüd edirəm), I expect (Umuram), I am sure (Əminəm), perhaps (Bəlkə), probably (Ehtimalla), certainly/definitely (Dəqiqliklə) kimi sözlərlə tez tez istifadə olunur.

 

I’m afraid he’ll forget my birthday again.

(Qorxuram o yenə doğum günümü unudacaq)

 

Perhaps they will be late for the meeting.

(Bəlkədə onlar iclasa gecikəcəklər)

 

You’ll probably see Marry when you go to the wedding.

(Toya getdiyində ehtimalla Marry’ni görəcəksən)

 

We certainly won’t earn money.

(Dəqiqliklə biz pul qazanmayacagız)

 

  1. b) Danışıq müddətində qərar verdiyimiz, (yəni bir plan qurduğumuz vəya əvvələcədən qərar verdiyimiz,) hərəkətləri ifadə edirik.

 

“I’m cold.” “Are you? Then I’ll turn  on the heater.”

(Üşüyürəm. Elə mi? Onda  isidicini açacam /açım)

 

There’s a bear in the garden. I’ll call the zoo.

(Bağçada bir ayı var. Zooparka zəng edəcəm /zəng edim)

 

“What would you like to have?” “I’ll have some orange juice.”

(Nə istərdiniz? Portağal şirəsi alım)

 

Will ifadələri bir söz vermə, niyyət bildirmə, təhdid, rədd, rəklif kimi mənalara gələ bilir.

 

I’ll remember to water the plants, I promise

(Söz verirəm bitkiləri sulayacağımı xatırlayacam)

 

I won’t forget your birthday again.

(Yenidən mən doğum gününü unutmayacam)

 

If you don’t stop making noise, I’ll call the police.

(Səs-küy çıxartmağı dayandırmasan, polisə zəng edəcəm)

 

We won’t speak to you again.

(Səninlə bir daha danışmayacağız)

 

I’ll bring you something to eat.

(Mən sənə yeyəcək nəsə gətirəcəm/ gətirim)

 

I’ll open the door for you.

(Sənə qapını açım)

 

  1. c) Will you? Qeyri – rəsmi təklif və xahişlərdə istifadə olunabilir.

 

Will you join us?

(Bizə qoşularsan mı?)

 

Will you have tea with me?

(Mənimlə çay içərsən mi?)

 

Will you clean the table?

(Stolu təmizləyərsən mi?)

 

Will you pass me the salt, please?

(Duzu verə bilərsənmi?)

Bu mövzuda İngilis dilində ”Will” necə istifadə olunur nümunələriylə göstərməyə çalışdıq.  Ümüd edirəm faydalı olmuşdur.

 

HAZIRLADI: CEYHUN YUSIFOV

 

arrow