Video lessons

Gələcək zaman " be going to" qaydası


7 11578

Going to gələcək zaman forması

Going to future

to be going to quruluşu ilə gələcək zamanın izahı

YAXIN GƏLƏCƏK ZAMANIN QURULUŞU:

Near future tense’de I ilə am; he, she, it ilə is; we, you, they ilə are köməkçi felləri istifadə olunur. Feldən əvvəl  going to gətirilir. Fel məsdər formasıyla istifadə olunur:

Aşağıda be going to ilə əlaqəli nümunə cümlələr verilmişdir.

Təsdiq cümlə

İnkar cümlə

Sual cümlə

I am going to eat

I am not going to eat

Am i going to eat?

You are going to eat

You are not going to eat

Are you going to eat?

He is going to eat

He is not going to eat

Is he going to eat?

She is going to eat

She is not going to eat

Is she going to eat?

It is going to eat

It is not going to eat

Is it going to eat?

We are going to eat

We are not going to eat

Are we going to eat

They are going to eat

They are not going to eat

Are they going to eat

 

Be going to təsdiq cümlələr

 

Subject + am/is/are + going toVerb

 

I’m going to play basketball this evening.

(Bu axşam basketbol oynayacam)

 

We’re going to have a meeting next month.

(Gələn ay iclasımız olacaq)

 

She is going to study economics at university.

(O, universitetdə iqtisadiyyat oxuyacaq)

 

I am going to stay with you.

(Səninlə qalaçağam)

 

I am going to sleep for three hours.

(Üç saat yatacağam)

 

Be going to inkar cümlələr

 

Subject + am/is/are + not + going toVerb

 

I’m not going to go with you.

(Səninlə getməyəcəm)

 

My brother  isn’t going to buy a new car.

(Qardaşım yeni bir maşın almayacaq)

 

They aren’t going to stay at a hotel on holiday.

(Onlar tətildə oteldə qalmayacaq)

 

I am not going to eat dinner.

(Mən axşam yeməyi yeməyəcəm)

 

They are not going to work.

(Onlar işləməyəcəklər)

 

It is not going to happen.

(Belə bir şey olmayacaq)

 

 

Be going to sual cümləsi

 

am/is/are + subject + going to +Verb?

 

A: Are you going to attend the conference?  B: Yes, I am. /  B: No, I’m not.

(Konfransda iştirak edəcəksən mi?)

 

A: Is Alex going to have a party? B: Yes, she is. / B: No, she isn’t.

(Alex qonaqlıq verəcək mi?)

 

What are you going to do this weekend?

(Bu həftə sonu nə edəcəksiniz?)

 

How long are you going to stay?

(Nə qədər müddət qalacaqsınız?)

 

What are they going to buy at the shopping centre?

(Alışveriş mərkəzində nə alacaqlar?)

 

 

YAXIN GƏLƏCƏK ZAMANIN İSTİFADƏSİ

 

  1. Going to gələcək zaman, indiki davamedici zamanda görülən vəya hissedilən təsirlərdən dolayı olacağı müəyyənləşən gələcək hərəkətlər üçün istifadə edilir. Çox zaman bu hərəkətlər yaxın gələcəklə əlaqəli olduğundan bu zaman, near future tense (yaxın gələcək zaman) olaraq adlandırılır.

 

Look at those black clouds. It’s going to rain.

(O qara buludlara bax. Yağış yağacaq)

 

Look out! You’re going to fall down.

(Diqqətli ol. Düşəcəksən)

 

It is getting fast. The plane is going to take off.

(Sürətlənir. Təyyarə qalxış edəcək)

 

Are you getting fat? No, I’m going to have a baby.

(Kökəlirsən mi? Xeyir. Bir uşağım olacaq)

 

  1. Planlaşdırdığımız, qərar verdiyimiz, hazırlıq gördüyümüz gələcək hərəkətlər:

 

I’ve bought the tickets. We’re going to see Star Wars tomorrow evening.

(Mən biletləri almışam. Sabah axşam Star Wars – a baxacayıq)

 

I’ve decided. I’m going to buy a new house.

(Qərar vermişəm. Yeni bir ev alacağam)

 

A: What’s the plan this evening? B: We’re going to drink tea at Sue’s house.

(Bu axşam üçün plan nədir? Sue’nin evində çay içəcəyik)

 

She has won the lottery. She is going to be rich!

(O lotereyadan pul mükafatı qzanıb. Zəngin olacaq!)

 

GOING TO FUTURE TIME WORDS (ZAMAN İFADƏLƏRİ):

 

tomorrow: sabah 

-I am going to attend a meeting tomorrow.

(Sabah bir iclasda iştirak edəcəyəm)

 

this week: bu həftə

-We are going to finish our project this week.

(Bu həftə layihəmizi bitirəcəyik)

 

next month: gələn ay

-They are going to go to Spain next month.

(Gələn ay İspanya’ya gedəcəklər)

 

tonight: bugün 

We are going to have a guest for dinner tonight.

(Bugun axşan yeməyində qonağımız olacaq)

 

soon: tezliklə

-I am going to leave this country soon.

(Tezliklə bu ölkəni tərk edəcəyəm)

 

in three months: üç ay içində

-We are going to buy a car in three  months.

(Bu ay içində bir maşın alacayıq )

 

HAZIRLADI: CEYHUN YUSIFOV

 

arrow